ARCAS series Car stopper

NIHON KOGYO Co.,Ltd.
1997
Photo/Life villa Omori-Kashima(Shinagawa-ku, Tokyo)